Дренаж, отводняване, септични ями, пречиствателни станции, уличен канал

Авариен Ремонт Строй ЕООД

5 години гаранция за извършени

услуги и ВиК инсталации

Тел: 0889068554 

Изграждане на пречиствателни станции (ПС) , изгребни и  септични ями

Фирма „Авариен“ се занимава професионално с изграждане на пречиствателни станции, изгребни и септични ями в София и околните населени места. Предлагаме на нашите нови и постоянни клиенти най-изгодните условия за сътрудничество в сферата на ВиК услугите за гр.София. В това число комплексни решения при проблеми с пречистване на промишлени и битови отпадни води. Локалните пречиствателни станции са наша тясна специалност: изграждане на пречиствателна станция за къща; изграждане на резервоари за септични ями; изграждане на модулни пречиствателни станции за отпадни води; системи за пречистване на вода и др.

Благодарение на големият ни опит, използването на съвременни инженерни решения и предлагането на най-добрите варианти във финансово отношение, Avarien.bg си е спечелила репутацията на надежден партньор. Разполагайки с висококвалифицирани експерти на всеки етап от изпълнение на услугата, ние обезпечаваме проектиране и строителство на пречиствателни съоръжения и системи от всякакъв тип.   

Как се определя цената на услугата?

Сред най-често задаваните въпроси във ВиК форумите, свързани с пречистване на отпадни води, са: „Септична яма – цена?“; „Пречиствателна станция за къща – цена?“; „Монтаж пречиствателна станция – цена?“ и т.н.

При определяне цената на изграждане на пречиствателни съоръжения за ВиК  се взимат предвид сериозен брой фактори. Но ето кои са основните:

- стойност на изкопните работи (определя се за всеки отделен случай особеностите на почвата на мястото на изпълнение, релеф на местността, способ на прокарване на тръбопровода;

- технология на изграждане (строителство);

- набор използвано оборудване;

- степен на надеждност и автоматизация на съоръжението.

Огромно значение имат използваните строителни технологии. Канализацията може да се изгради с използването на колекторни тунели или по открит способ във вид на напорна или самотечна(гравитационна) система, от бетон или PVC.

При разработката на проекта и планирането на строителството нашите експерти винаги вземат предвид желанията на клиента по вида на конструкцията, по изпълнение на инженерните съоръжения и определят стойността на предстоящата работа. 

Видове пречиствателни станции

  1. При по-сериозно отстояние на обекта от централната канализация се изграждат локални пречиствателни станции.
  2. Градските и промишлени пречиствателни станции осъществяват комплексна преработка на отпадните води. Това са съоръжения, които, по правило, разполагат с пълен комплекс съществуващи мощности за пречистване.

Работата на градските пречиствателни станции (ПС) позволява да се отдели от отпадния поток всяко замърсяване от битов или небитов характер, както и част от замърсяванията с промишлен произход. По тази причина, за да се предотврати попадането в градските ПС на непредвидени замърсявания, за промишлени производства се изграждат собствени ПС с комплексно действие. Основната им цел е пречистване на промишлените отпадни води.

Какво строим ние:

- класически пречиствателни станции, които представляват комплекс от съоръжения за поетапно пречистване на отпадни води посредством анаеробни и аеробни процеси. Количеството филтриращи елементи и тяхната подредба се определя от индивидуалните спецификации на проекта, хим.състав на водата и необходимата степен на пречистване;

бетонни пречиствателни станции, които могат да се изградят по класически тип или като модулни. Но без значение от използваната технология, основното носещо оборудване (резервоари, утайници, маслоуловители, канали) се излива от монолитен стоманобетон.   

- модулните пречиствателни станции са прости и надеждни съоръжения за обслужване. Могат да се експлоатират във всякакви екстремни условия, включително при голям студ и в райони със сеизмична активност. Лесно се демонтират и превозват на друго място (мобилни са).

- SBR-реакторите са био-пречиствателни станции, които се явяват най-доброто решение при създаване на компактна и ефективна система за почистване на домакинско-битови, комунални и хранителни отпадни води.

- MBR-реакторите представляват биологични системи за пречистване на отпадни води, в които активната утайка се отделя от пречистената вода с помощта на мембрани без да се използва вторичен утайник. Блоковете за допълнително пречистване и филтрация напълно са напълно заменени от биореактор.

- NPR системи за пречистване на отпадни води, базирани на комбинация от методи за отстраняване на фосфор и нитри-денитрификация (отстраняване на азот и фосфор). Тази технология дава възможност да се постигне стандартизирано качество на водата в отпадните потоци за изхвърляне в природни водни обекти.

- помпените станции за отпадни води се изграждат за принудително изхвърляне на отпадни води до мястото на заустване или до пречиствателни съоръжения. Те са задължителен компонент на дренажните, дъждовни и отводнителни системи. Използват се и за увеличаване на налягането на потока в тръбите при  по-стръмни участъци от релефа. 


ОБАДЕТЕ НИ СЕ ВЕДНАГА! 

Посетете също facebook страничката на Avarien.bg